bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kierunki kształcenia

REKRUTACJA 2017 / 2018


Zasady rekrutacji na rok 2017 / 2018 opisane są na stronie Ośrodka:


http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia/189-rekrutacja-2016-17


Poniższe informacje zawarte są… również w Statucie Ośrodka.

W skład Ośrodka wchodzą… szkoły następujących typów :
a) sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian
b) trzyletnie gimnazjum specjalne, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin, dający możliwości; dalszego kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych
Szkoły ponadgimnazjalne:
c) zasadnicza szkoła zawodowa specjalna o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
Kierunki kształcenia:
- monter elektronik, kucharz, cukiernik
d) technikum gastronomiczne o okresie nauczania nie krótszym niż 4 lata, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego przed okresową Komisją Egzaminacyjną,
e) technika uzupełniające o okresie nauczania nie krótszym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
Kierunki kształcenia:
- technik odzieżowy, technik elektronik, technik kucharz
f) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
g) trzyletnie liceum ogólnokształcące
h) szkoła policealna
Kierunki kształcenia:
- technik informatyk
- florysta

Nazwa Ośrodka brzmi:
Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka ul. Akademicka 3
a) nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszących
i Niesłyszących w Bydgoszczy
b) nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi :
Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej w Bydgoszczy
c) nazwa szkoły zawodowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej w Bydgoszczy
d) nazwa technikum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi :
Technikum Uzupełniające Odzieżowe Nr 2 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
Technikum Uzupełniające Elelktroniczne Nr 2 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
Technikum Uzupełniające Gastronomiczne Nr 2 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
Technikum Gastronomiczne im. Generała Stanisława Maczka
w Bydgoszczy
e) nazwa szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Bydgoszczy
f) nazwa liceum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi :
Liceum Ogólnokształcące
g) nazwa szkoły policealnej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Szkoła PolicealnaOpublikował: Jarosław Glanert
Publikacja dnia: 09.05.2018
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 09.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 353