bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kierunki kształcenia

REKRUTACJA 2023/2024


Zasady i kierunki rekrutacji na rok 2023 / 2024 opisane są na stronie Ośrodka:


http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia/432-rekrutacja20-21


Poniższe informacje zawarte są… również w Statucie Ośrodka.

W skład Ośrodka wchodzą… szkoły następujących typów :
a) ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna,
Szkoły ponadpodstawowe:
b) branżowa szkoła specjalna I i II stopnia  o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
Kierunki kształcenia:
- monter elektronik, kucharz, ogrodnik;
c) technikum gastronomiczne o okresie nauczania nie krótszym niż 4 lata, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego przed okresową Komisją Egzaminacyjną,

Kierunki kształcenia:
- technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych
d) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
e) czteroletnie liceum ogólnokształcące
f) szkoła policealna
Kierunki kształcenia:
- florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych;

Nazwa Ośrodka brzmi:
Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka ul. Akademicka 3
a) nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Bydgoszczy
b) nazwa branżowej szkoły wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Branżowa Szkoła nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
c) nazwa technikum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi :
Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
d) nazwa szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Bydgoszczy
e) nazwa liceum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi :
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
f) nazwa szkoły policealnej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi :
Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w BydgoszczyOpublikował: Artur Zasada
Publikacja dnia: 26.03.2024
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 09.11.2010
Dokument oglądany razy: 5 580