bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg ZP/1/2011 na sprzedaż autobusu Iveco

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy im.. Generała S. Maczka
ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż autobusu marki IVECO

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie samochodu marki Iveco o numerach rejestracyjnych CB 40069, rok produkcji 1998, silnik o pojemności 2800 cm3, stan licznika: 247722, kolor biały, bez aktualnego przeglądu, bez klimatyzacji ,ilość miejsc: 19+1.
2. Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży przedmiotowego samochodu na kwotę
16000,00 brutto zł.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w pok. V-104 w siedzibie zamawiającego (ul. Akademicka 3, Bydgoszcz) w terminie najpóźniej do dnia 28.02.2011 do godz. 10:00 .Kopertę należy zaadresować w następujący sposób.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy
ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz
OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU
Nie otwierać przed dniem 28.02.2011 roku przed godz. 10:00

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Uczestnikowi bez otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02 2011 roku, w siedzibie zamawiającego przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, pok. nr V-111 o godzinie 10:30. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
6. Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
7. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprawy można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku godz. 8:00 - 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu: p.Alicja Rybicka tel:(52) 344-74-10.
8. Uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę składającą ofertę
a w wypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi osobę(y) upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
10. W ofercie musi być oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
11. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
12. Umowa sprzedaży autobusu marki IVECO zawarta zostanie z uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
13. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
14. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić i odebrać zakupiony samochód w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
16. Wydanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Organizatora przetargu.

Opublikował: Artur Zasada
Publikacja dnia: 14.02.2011 14:53
Dokument oglądany razy: 1090
Podlega Ustawie