bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne


2 Zamówienie nr 2/2023

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy w 2024 roku”
(Znak sprawy: KPSOSW/012/245/2023)
Postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9018d7ff-9fb8-11ee-948d-82b0c04ef850

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).


1 Zamówienie nr 1/2023

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2023 nr 2023/BZP 00544309/01/P

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy w 2024 roku

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Orientacyjna wartość zamówienia:      235 000,00 PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania:     IV kwartał

Informacje dodatkowe:

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczneOpublikował: Artur Zasada
Publikacja dnia: 22.12.2023
Podpisał: Artur Zasada
Dokument z dnia: 22.12.2023
Dokument oglądany razy: 1 217