bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa, wyposażenie i montaż pracowni szkolnych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę, wyposażenie i montaż pracowni szkolnych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
Im. Gen. Stanisława Maczka
Ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę, wyposażenie i montaż pracowni szkolnych w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 68 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy, zgodnie z SIWZ.

NR SPRAWY:

ZP/1/2012

KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

32322000-6
32420000-3
30213100-6
39134000-0

SIWZ:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.oswnr2.bydgoszcz.pl

KONTAKT:

Osoba upoważniona do kontaktu:
- Melita Szarkiewicz

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

- do 19.10.2012 r do godz. 11.00
- Siedziba zamawiającego przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, pok. V-104 w Szkole Podstawowej nr 68.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

- 19.10.2012 r. godz. 11.30
- Siedziba zamawiającego przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, pok. nr V-111 (Forum Szkoły Podstawowej nr 68 w Ośrodku).

KRYTERIA WYBORU OCEN:

- Cena -100%

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

- 30 dni

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Dostawa, wyposażenie i montaż pracowni szkolnych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”. (25.10.2012 14:48)
Opublikował: Przemysław Maron
Publikacja dnia: 09.10.2012 09:00
Dokument oglądany razy: 1157
Podlega Ustawie