bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Informacje nieudostępnione

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.), który należy przesłać na adres:

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2
Im. Gen. Stanisława Maczka
ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).Opublikował: Przemysław Maron
Publikacja dnia: 19.05.2014
Podpisał: Przemysław Maron
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 306