bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Poniższe informacje zawarte są… również w Statucie Ośrodka.

Przedmiot działalności
1. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy jest publiczną… placówką… dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą… uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole nie dłużej jednak, niż do ukończenia 24 roku życia.

Główne cele Ośrodka:
1. Wychowawcze:
1) wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych
2) wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych
3) przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym
2. Edukacyjne:
1) wszechstronny i harmonijny rozwój
2) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy
i życia w warunkach współczesnego świata
3) rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażanie w takie umiejętności i wiadomości aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności
3. Profilaktyczne:
1) popularyzacja zdrowego stylu życia, wskazywanie dróg osiągania szczęścia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego
2) przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie
w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym
4. Terapeutyczne:
1) korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji
2) stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków
5. Szczegółowe cele Ośrodka określane są w podstawach programowych szkół, programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz w wizji i misji Ośrodka.
§ 9. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1. tworzenie warunków do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów
w dostępnym im zakresie poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez promowanie zdrowego stylu życia
2. zespoloną działalność rewalidacyjną nauczycieli, specjalistów oraz pracowników
niepedagogicznych
3. zachęcanie do pokonywania trudności i wskazywanie możliwości rozwiązań
4. współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i instytucjami
świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży
i rodzicom
5. uświadomienie potrzeby poznania i akceptacji siebie, wspieranie w rozwijaniu
pozytywnych postaw oraz eliminacji negatywnych zachowań
6. współdziałanie z rodziną ucznia/wychowanka, udzielanie rodzinie pomocy
w wychowaniu dzieci, przygotowaniu ich do samodzielnego, autonomicznego życia w społeczeństwie
7. współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia uczniom maksymalnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym bliższego i dalszego otoczenia
8. pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dorosłego życia
9. stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania Ośrodka
§ 10. Swoje zadania Ośrodek wykonuje poprzez:
1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju młodego człowieka w dążeniu do pełni rozwoju jego osobowości
2. utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez uczniów/wychowanków na
wcześniejszych etapach edukacyjnych
3. uświadamianie zasad, norm, praw, które są warunkiem godnego życia,
4. przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku
występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym
5. przygotowywanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnorodnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia
6. przygotowanie uczniów/wychowanków do podjęcia roli pracownika i do wykonywania czynności w warunkach pracy
7. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości
8. osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę indywidualnych możliwości
9. kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego
10. rozwijanie kreatywności uczniów/wychowanków oraz uzdolnień i zainteresowań.Opublikował: Jarosław Glanert
Publikacja dnia: 08.05.2018
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 09.11.2010
Dokument oglądany razy: 4 442